skip to Main Content

Algemene voorwaarden Pakfiets

Omschrijving

De Pak Fiets is een circulair fietsverhuurbedrijf van tweedehands (kinder)fietsen met omruil- en reparatieservice voor een vast bedrag per maand!

 1. Definities

In onderstaande Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Abonnement: De overeenkomst tussen de Pak Fiets en Huurder voor het gebruik van de Fiets door Huurder alsmede iedere andere overeenkomst tussen  Pak Fiets en Huurder.
Abonnement:  abonnementen met een maandhuur van EUR 15.-.
Algemene Voorwaarden: 
deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zijn op een abonnement van de Pak Fiets.
Einddatum: de datum waarop het Abonnement eindigt door opzegging door Huurder zoals uiteengezet in artikel 6.3;
Opzeggen: Voor de eerste kalenderdag van de maand.
De Pak Fiets: de door Pak Fiets op grond van het Abonnement aan Huurder ter beschikking gestelde fiets voor gebruik door Huurder en Gebruiker in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden;
Huurder: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Pak Fiets een Abonnement afsluit;
Gebruiker: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wie het Pak Fiets abonnement is afgesloten (‘de gebruiker’)

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Abonnement tussen Pak Fiets en Huurder.
2.2 Afspraken tussen Pak Fiets  en Huurder in afwijking van, of in aanvulling op, deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door een manager van Pak Fiets.
2.3 Alle door Pak Fiets genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

 1. Abonnement
  3.1 Huurder en Gebruiker krijgen voor de duur van het Abonnement de beschikking over een Fiets.
  3.2 De Fiets wordt geleverd met slot, met één of twee sleutels en indien nodig voor- en achterlicht.
  3.3 Het Abonnement geeft recht op(zie verder artikel 5).
 • het gratis repareren van gebreken aan de Pak Fiets ontstaan door slijtage en normaal gebruik van de Fiets. Voorbeelden van zulke gebreken zijn een lekke band of een te losse ketting;
 • kan de Pak Fiets niet ter plekke gerepareerd dan zorgt de Kringloop voor een nieuwe Pak Fiets.

3.4 Wanneer Huurder of Gebruiker een sleutel(s) verliest of beschadigd waardoor het slot niet meer open kan, moet er een nieuw slot worden aangevraagd bij Pak Fiets. De kosten hiervoor zijn EUR 17,50– per slot.
3.5 De Pak Fiets kan voorzien zijn van een reclame-uiting van het bedrijf.

 1. Voorwaarden

4.1 Huurder en Gebruiker zijn verplicht behoorlijk gebruik te maken van de Fiets zoals in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
4.2 De Fiets is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door Huurder en Gebruiker van het bedrijf.
4.3 De  Pak Fiets blijft te allen tijde eigendom van Pak Fiets. Het is Huurder niet toegestaan ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids)recht op de Fiets te vestigen of te verlenen.
Pak Fiets  behoudt te allen tijde het recht de fiets te controleren.
4.4 Huurder is persoonlijk aansprakelijk voor naleving van de Algemene Voorwaarden.
4.5 Huurder is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in de gegevens bekend bij Pak Fiets, zoals bijvoorbeeld een nieuw adres.
4.6 Huurder en Gebruiker mogen aan de  Pak Fiets geen wijzigingen aanbrengen die niet zonder beschadiging van de Fiets kunnen worden verwijderd.
4.7 Het Abonnement wordt afgesloten op naam van het bedrijf.

 1. Vervanging

5.1 Pakfiets streeft er naar een fiets te vervangen binnen 48 uur nadat door Huurder contact is opgenomen met Pakfiets via telefoon, e-mail of WhatsApp. Vervangen gebeurt op afspraak met Huurder.
5.2 Vervanging vindt plaats in geval van een defect. Op het adres van het bedrijf.
5.3 Wanneer Huurder ten onrechte verzoekt om te vervangen kan Pak Fiets voorrijkosten 20,- euro in rekening brengen. Wanneer Huurder niet verschijnt op een gemaakte afspraak om te vervangen, wordt dit ook beschouwd als een Onterechte oproep tot vervanging.
5.4 Bij het omwisselen van een Fiets door Fiets wordt de Fiets inclusief slot en sleutel(s) door Huurder overgedragen aan Pak Fiets.

 1. Looptijd Abonnement en Opzegging

6.1 Het Abonnement wordt afgesloten voor een periode van een half jaar. Na afloop van deze termijn wordt het Abonnement stilzwijgend verlengd steeds voor een periode van één maand.
6.2 De opzegtermijn van het Abonnement bedraagt één maand. Vanaf de dag dat de schriftelijke opzegging van het Abonnement door Huurder via e-mail is ontvangen door Pak Fiets loopt het Abonnement nog één maand door zodat het Abonnement eindigt één maand na de dag waarop de opzegging door Pak Fiets is ontvangen (de ‘Einddatum’).
6.3 Huurder heeft na opzegging tot de Einddatum recht op het gebruik van de Fiets en de plicht om de kosten van het Abonnement te voldoen.
6.4 De Fiets en de sleutel worden  door Pak fiets  op de Einddatum bij het bedrijf opgehaald.
6.5 Wanneer de Fiets door Huurder vóór de Einddatum wordt ingeleverd, eindigen daarmee alle rechten van Huurder op grond van het Abonnement onverminderd de verplichting van Huurder om de volledige abonnementskosten tot de Einddatum te voldoen.

6.6 Voordat de Fiets is opgehaald door Pak Fiets kan Huurder te allen tijde de opzegging ongedaan maken en het Abonnement weer activeren door middel van een e-mail aan Pak Fiets.
6.7 Wanneer de fiets niet uiterlijk op de Einddatum door Huurder is overgedragen aan Pak Fiets is Huurder een boete verschuldigd van EUR 20,– per dag totdat de Fiets alsnog is overgedragen aan  Pak Fiets of het Abonnement weer is geactiveerd, dit met een maximum van zeven dagen.
6.8 Als de Fiets niet binnen zeven dagen na de Einddatum is overgedragen aan Pak Fiets en het Abonnement niet opnieuw is geactiveerd, zal Pak Fiets aangifte doen van diefstal door Huurder.

 1. Diefstal of vermissing

7.1 In geval van vermissing of diefstal van de Fiets is Huurder verplicht om dit binnen 24 uur te melden aan Pak Fiets, de sleutel van de Fiets aan Pak Fiets te overhandigen en samen met een medewerker van Pak Fiets aangifte te doen. Huurder is in dat geval een eigen risico verschuldigd.Het van toepassing zijnde eigen risico voor het  Abonnement bedraagt EUR 120,–.  Huurder ontvangt van Pak Fiets een vervangende Fiets nadat de aangifte is afgerond.
7.2 Indien door Huurder niet, of niet tijdig, melding wordt gedaan van vermissing of diefstal van de Fiets, of de fietssleutel niet door Huurder aan Pak Fiets kan worden overhandigd, is Huurder aan Pak Fiets een schadevergoeding verschuldigd van EUR 120,– .
7.3 Wanneer een vermiste of gestolen Fiets wordt teruggevonden binnen de looptijd van het Abonnement krijgt Huurder maximaal het betaalde eigen risico gecrediteerd. Pak Fiets bepaalt de hoogte van dit bedrag op basis van de staat van de Fiets en eventuele andere kosten.
7.4 Als blijkt dat Huurder foutieve informatie heeft verstrekt in het nadeel van Pak Fiets, heeft Pak Fiets het recht om een oneerlijkheidstoeslag van EUR 100,– in rekening te brengen. Dit bedrag komt boven op het eigen risico.
7.5 Wanneer er (onder)delen van de Fiets missen of worden gestolen, heeft Pak Fiets het recht dit bij Huurder in rekening te brengen tot maximaal het bedrag van het eigen risico. Een prijslijst van (onder)delen per type Fiets en Abonnement is op te vragen bij Pak Fiets.
7.6 Indien de Fiets door de gemeente is verwijderd, heeft Huurder minimaal drie dagen de tijd deze zelf op te halen bij het gemeentelijk (fietsen)depot. Eventuele verkrijgingskosten of andere kosten zijn voor rekening van Huurder. Het verwijderen van de Fiets door de gemeente zal worden beschouwd als een Onterechte daad.

 1. Schade

8.1 Schade aan de Fiets ontstaan door vandalisme wordt door Huurder binnen 24 uur gemeld aan Pak Fiets.
8.2 Indien sprake is van schade en slijtage van de Fiets anders dan is te verwachten door normaal gebruik, zulks ter beoordeling van Pak Fiets behoudt Pak Fiets zich het recht voor de kosten daarvan te verhalen op Huurder.
8.3 Indien sprake is van schade die is veroorzaakt door (mede)schuld van een derde partij is Huurder verplicht om de contactgegevens van deze derde partij en een door beide partijen voor akkoord ondertekende situatieschets aan te leveren bij  Pak Fiets.  Wanneer er geen contactgegevens van de derde partij worden overlegd zal de schade in rekening worden gebracht bij Huurder.

 1. Betalingen

9.1 Huurder is verplicht om bij het afsluiten van een Abonnement de maandelijkse abonnementskosten automatisch te voldoen. De andere verschuldigde kosten worden via bankoverschrijvingen voldaan aan het opgegeven rekeningnummer. De abonnementskosten zijn vastgesteld op 15,00 euro per maand voor de fietsen. Indien dit bedrag wordt verhoogd zal Huurder uiterlijk twee maanden voor de wijziging schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
9.2 Bij extra in rekening gebrachte kosten zoals het eigen risico en toeslagen, heeft Pak Fiets het recht eerst betaling daarvan te verlangen alvorens aan Huurder een nieuwe Fiets te leveren. Wanneer Huurder aangeeft in staat te zijn het openstaande bedrag te voldoen en dit blijkt niet het geval te zijn,kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
9.3 Wanneer de abonnements- of overige kosten niet door  Pak Fiets worden ontvangen op de aangegeven termijn, is Huurder van rechtswege in verzuim. Huurder ontvangt dan een aanmaning om het verschuldigde alsnog binnen veertien dagen te voldoen. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de termijn van veertien dagen is voldaan, kan Pak Fiets een incassobureau inschakelen. Alle extra administratiekosten en de buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van Huurder.

 1. Inleveren fiets

10.1 Wanneer een Huurder bewust een fiets in wilt leveren waarvan Huurder geen eigenaar is, wordt het Abonnement per direct beëindigd en zal er aangifte worden gedaan bij de politie.

 1. Aansprakelijkheid

11.1 Als Huurder een Fiets in gebruik neemt, wordt dit opgevat als bewijs dat deze goed functioneert en geen gebreken vertoont.
11.2 Bij twijfel door Huurder aan de veiligheid van de Fiets dient direct contact te worden opgenomen met Pak Fiets.
11.3 Het gebruik van de Fiets door Huurder en Gebruiker is voor eigen risico van Huurder en Gebruiker.
11.4 Pak Fiets is niet aansprakelijk voor enige door Huurder of Gebruiker geleden schade als gevolg van het gebruik van de Pak Fiets.
11.5 Huurder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele gebreken en/of beschadigingen aan de Pak Fiets.

 1. Wijziging

12.1 Pak Fiets behoudt zich het recht voor om de kosten van een Abonnement te wijzigen. Wijzigingen worden minimaal twee maanden vóór de ingangsdatum per e-mail bekend gemaakt aan Huurder.
12.2 Pak Fiets heeft te allen tijde het recht haar vorderingen op Huurder uit welken hoofde ook, over te dragen aan derden.

 1. Niet nakomen verplichtingen

13.1 Pakfiets heeft het recht het Abonnement met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Huurder, indien:

 • Huurder in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het Abonnement;
 • Huurder (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • het faillissement van Huurder wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
 • Huurder onder curatele wordt gesteld of wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;
 • ten laste van Huurder beslag wordt gelegd op de Fiets of op andere goederen van Huurder en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit het Abonnement nadelig beïnvloedt;
 • Huurder naar het oordeel van Pak Fiets misbruik maakt van de door  Pak Fiets geboden service;
 • Huurder opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan Pak Fiets, dan wel
 • Huurder anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit het Abonnement na te kunnen komen.

13.2 Pak Fiets heeft het recht de Fiets met onmiddellijke ingang in te nemen indien het Abonnement ontbonden wordt zoals beschreven in artikel 13.1.

 1. Toepasselijk Recht. Geschillen

14.1 Op het Abonnement en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met het Abonnement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Back To Top